Blog

„Konwencja o zakazie broni chemicznej” – ABSTRAKT

Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów jest wielostronną umową międzynarodową, która z chwilą swego wejścia w życie 29 kwietnia 1997r. stworzyła solidne podstawy prawne dla całkowitej eliminacji tej kategorii broni masowego rażenia. Do dziś 192 państwa zobowiązały się przestrzegać jej postanowień, co nadaje tej konwencji niemal w pełni uniwersalny charakter. Na mocy Konwencji utworzone zostało wyspecjalizowane ciało międzynarodowe, tj. Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej z siedzibą w Hadze, które odpowiedzialne jest za osiągnięcie celów Konwencji i zapewnienie rzetelnego wykonywania jej postanowień, w tym weryfikacji przestrzegania umowy oraz odgrywania roli forum dla konsultacji i współpracy państw-stron, które wszystkie są członkami tej organizacji. W jej skład wchodzą: Konferencja Państw-Stron, podlegająca jej Rada Wykonawcza złożona z reprezentantów 41 państw i zajmująca się zarządzaniem Organizacją  na bieżąco oraz 500 osobowy Sekretariat Techniczny, stanowiący zaplecze administracyjno-techniczne Konferencji i Rady oraz wykonujący działalność weryfikacyjną przewidzianą w Konwencji. W okresie 1997-2016 przeprowadzonych zostało ok. 7.000 inspekcji w miejscach produkcji, składowania i niszczenia broni chemicznych oraz ok. 9.000 w zakładach chemicznych, a poczynione w ich trakcie ustalenia umożliwiły skontrolowanie zgodności ze stanem faktycznym treści deklaracji, co do zasobów posiadanej broni chemicznej oraz obiektów do jej produkcji, do składania których Organizacji zobowiązuje poszczególne państwa-strony Konwencja. Co prawda w określonym w Konwencji dziesięcioletnim okresie nie udało się państwom-stronom deklarującym posiadanie broni chemicznej zniszczyć całych jej zasobów, ale postęp w tym względzie jest imponujący, bowiem pod nadzorem Sekretariatu Technicznego wyeliminowano łącznie ponad 90% tych zasobów (ponad 66 tys. ton). Konwencja wprowadza również ograniczenia odnośnie do międzynarodowego handlu toksycznymi związkami chemicznymi i prekursorami szeroko wykorzystywanymi w uprawnionej działalności komercyjnej, ale jednocześnie stosowanymi w broni chemicznej, które podlegają reżimowi deklaracji składanych przez państwa-strony, a produkujące i przetwarzające je zakłady przemysłowe są przedmiotem inspekcji na miejscu.

Reklamy

Zobacz jak było poprzednio

W dniach 11 i 18 kwietnia 2016 r. w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki odbyły się warsztaty nt. negocjacji dyplomatycznych, zorganizowane przez polskich delegatów na Konferencję Rozbrojeniową w Genewie. Zajęcia poprowadzili: ambasador dr Zdzisław Rapacki (z ramienia Polski przewodniczący Konferencji Rozbrojeniowej w 2006 r.), ambasador Grzegorz Poznański (ekspert ds. rozbrojenia w Misji RP w Genewie) i płk dr inż. Marek Zadrożny (st. doradca wojskowy w Misji RP
w Genewie). Celem specjalistycznego kształcenia było zapewnienie doktorantom studiów w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz studentom studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe partycypacyjnego poznania podstawowych form negocjacji międzynarodowych występujących w systemie dyplomacji multilateralnej podczas konferencji międzynarodowych oraz stosowanych na tym forum technik i instrumentów negocjacyjnych.

Warsztaty pierwszego dnia otworzył w imieniu Dyrektora IOiZ prof. dr hab. Włodzimierza Miszalskiego,  dr hab. Bogusław Jagusiak kierownik Zakładu Bezpieczeństwa. Cel warsztatów oraz sylwetki gości przedstawiła dr Joanna Antczak.

W pierwszym dniu uczestników warsztatów zapoznano od strony teoretycznej
i praktycznej z procesem i technikami negocjacyjnymi. Aspekty praktyczne warsztatów przedstawiono na przykładzie sesji Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie z 2006 r.

 Doktorantom i studentom przydzielono role państw do reprezentowania ich interesów
w dalszej części warsztatów.  Został powołany Zespół Obsługi Konferencji: Iga Leszczyńska (doktorantka), Małgorzata Rejman-Karolewska (doktorantka i członek Koła Naukowego Bezpieczeństwo Narodowe) oraz Maria Kocan (członek Koła Naukowego Bezpieczeństwo Narodowe). Studentom zostały przesłane materiały z zajęć oraz założenia scenariusza drugiego dnia warsztatów.

W drugim dniu ci sami uczestnicy brali udział w symulacji jednego z posiedzeń plenarnych Konferencji Rozbrojeniowej, zajmującego się „rozbrojeniem nuklearnym”, które poprzedzone zostało  spotkaniami koordynacyjnymi delegatów państw należących do Grupy Zachodniej, Grupy Wschodniej oraz Grupy Innych Państw. Przedstawiciel Nowej Zelandii, pełniący funkcję przewodniczącego, dokonał otwarcia posiedzenia konferencji oraz je prowadził.  Zostały przedstawione stanowiska poszczególnych grup oraz powołano grupę przyjaciół Przewodniczącego. Po obradach grupy zostało wznowione posiedzenie na którym na wstępie przedstawiono wyniki prac grupy i przystąpiono do dyskusji nad rezolucją. Najbardziej aktywni byli przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Pakistanu i Chin.

Na zakończenie warsztatów Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania profesor dr hab. Włodzimierz Miszalski wręczył Ambasadorom: dr Zdzisławowi Rapackiemu i Grzegorzowi Poznańskiemu oraz płk Markowi Zadrożnemu pisemne podziękowania za przeprowadzenie zajęć. Studenci otrzymali certyfikaty poświadczające ich udział w warsztatach.

Studenci wyrazili swoją opinię nt. odbytych warsztatów w anonimowych ankietach. Taka forma prowadzenia zajęć bardzo spodobała się studentom, przede wszystkim wiedza oraz forma jej przekazania przez prowadzących warsztaty.

Joanna Antczak
25.04.2016 r.

Napisali o nas w GŁOS AKADEMICKI Nr 04–05 (241–242) kwiecień–maj 2016. Zobacz na stronie 18 kliknij tutaj.

Galeria zdjęć. Może znajdziesz i siebie :-).

PLAN WARSZTATÓW 2017

WARSZTATY
NEGOCJACJE DYPLOMATYCZNE

(dla doktorantów i studentów pierwszego roku II stopnia)

 Symulacja negocjacji w sprawie rezolucji chemicznej w Pierwszym Komitecie ZONZ przeprowadzone w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki WAT
Miejsce sala 103/klub

Warsztaty negocjacyjne organizowane przez Wydział Cybernetyki, Instytut Organizacji i Zarządzania dla doktorantów i studentów drugiego stopnia, będą symulacją negocjacji wielostronnych, prowadzonych na forach rozbrojeniowych w systemie Narodów Zjednoczonych. Pierwszego dnia uczestnikom zostanie przekazana wiedza na temat technik, organizacji oraz przedmiotu wielostronnych rokowań rozbrojeniowych,a także przedstawiony scenariusz i przydzielone role w praktycznej części warsztatów. Drugiego dnia uczestnicy wcielą się w role delegacji państw i będą mieli za zadanie wynegocjować tekst rezolucji i Komitetu Zgromadzenia Ogólnego NZ, a następnie podjąć działanie (głosowanie, przyjęcie lub odrzucenie projektu).

Dzień pierwszy 30.03.2017 r.
Procesy i techniki negocjacyjne

9.00 9.30 Przywitanie gości i uczestników przez Dyrektora IOiZ prof. dr hab. inż. Piotra Zaskórskiego i Kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego dr hab. Bogusława Jagusiaka, Przedstawienie celów warsztatów oraz sylwetek gości – dr Joanna Antczak
9.30 11.30 Negocjacje w dyplomacji wielostronnej – Ambasador dr Zdzisław Rapacki
11.30 11.45 Przerwa
11.45 13.15 Negocjacje – rozbrojenie w XX i XXI wieku – Grzegorz Poznański
13.15 13.30 Przerwa
13.30 15.00 Broń chemiczna – pułkownik dr inż. Marek Zadrożny
15.00 15.30 Przygotowanie do symulacji konferencji m.in.: przydzielenie
uczestników do państw, omówienie zasad konferencji

Dzień drugi 06.04.2017 r.
Negocjacje wielostronne w praktyce
„Przyjęcie rezolucji o wykonaniu konwencji o zakazie broni chemicznej Pierwszego Komitetu ZONZ”

9.00 9.30 Spotkanie otwarte konsultacyjne – dr Joanna Antczak
9.30 10.00 Spotkanie koordynacyjne delegatów grupy UE – mgr Karol Kwietniewski
10.00 10.30 Spotkanie koordynacyjne delegatów grupy Zachodniej – mgr Iga Leszczyńska
10.30 11.00 Spotkanie koordynacyjne delegatów grupy Wschodniej – mgr Michał Rudnicki
11.00 11.30 Spotkanie koordynacyjne Grupy Innych Państw – mgr Albert Karolewski
11.30 12.00 Konsultacje nieformalne
12.00 12.15 Przerwa
12.15 13.00 Prezentacja rezolucji – mgr Karolina Jaworska
13.00 14.00 Otwarte konsultacje
13.15 14.00 Obrady grupy redakcyjnej
14.00 15.00 Posiedzenie Pierwszego Komitetu ZONZ
(przedstawienie rezolucji, dyskusja, przyjęcie rezolucji)
15.00 15.30 Podsumowanie warsztatów – dr Joanna Antczak

Jesteś spoza Wojskowej Akademii Technicznej, chciałbyś wziąć udział w warsztatach, a nie wiesz jak dojechać – zobacz tutaj.

Chcesz zobaczyć jak było w poprzednim roku? Kliknij tutaj.

Broń chemiczna – aspekty techniczne – ABSTRAKT

dr inż. Marek Janusz Zadrożny
Rozwój przemysłu chemicznego, jaki nastąpił pod koniec XIX w., stworzył możliwość użycia w walce zbrojnej na masową skalę toksycznych związków chemicznych (TZCh) w celu uśmiercenia możliwie dużej liczby żołnierzy nieprzyjaciela, bądź co najmniej uczynienia ich trwale lub okresowo niezdolnymi do dalszej walki. Osiągnięto to konstruując broń chemiczną (BCh) poprzez umieszczanie TZCh we wnętrzu specjalistycznej amunicji lub innych urządzeń, za pomocą których mogły być one przeniesione w atakowany rejon, a tam rozprzestrzenione na możliwie dużym obszarze. Najbardziej rozpowszechnionym środkiem przenoszenia TZCh stały się amunicja artyleryjska i moździerzowa oraz bomby lotnicze (tzw. amunicja chemiczna), ale wykorzystywano również balistyczne i manewrujące pociski rakietowe, a w ostatnim okresie bezzałogowe aparaty latające (drony). Skażenie atakowanego obszaru uzyskiwano w następstwie eksplozji materiału wybuchowego powodującej rozprzestrzenienie TZCh albo dzięki użyciu specjalnych instalacji rozpylających.

Ze względu na objawy działania na organizm ludzki TZCh stosowane w BCh dzielą się na: ogólnotrujące, duszące, parzące, paralityczno-drgawkowe, drażniące i psychotoksyczne.

Na potrzeby Konwencji o zakazie broni chemicznej sformułowano możliwie najszerszą definicję, która obejmuje nie tylko BCh w jej potocznym rozumieniu, ale również uznaje za BCh – podlegającą w myśl Konwencji zniszczeniu – dowolne elementy składowe takiej broni, substancje chemiczne używane do produkcji TZCh (ich prekursory), bądź nadające się do tego substancje chemiczne o podwójnym przeznaczeniu, chyba że służyć mają do celów niezabronionych, a także amunicję i urządzenia przeznaczone do przenoszenia i rozprzestrzeniania TZCh oraz wszelki sprzęt specjalistyczny mający bezpośredni związek z taką amunicją albo urządzeniami.

Negocjacje – rozbrojenie w XX i XXI wieku – ABSTRAKT

Grzegorz Marek Poznański
Warsztaty dot. negocjacji dyplomatycznych służą przekazaniu słuchaczom wiedzy oraz poznania praktycznych aspektów wielostronnych negocjacji rozbrojeniowych. Wykład będzie przedstawiał historię negocjacji rozbrojeniowych w XX i XIX wieku, jako szczególny przykład negocjacji dwu-i wielostronnych. Omówi zasady i techniki tych negocjacji oraz najistotniejsze fora, na których się odbywały. Przedstawi zasadnicze etapy negocjacji rozbrojeniowych, a także przykłady takich negocjacji. Szczególna uwaga zostanie poświęcona systemowi Narodów Zjednoczonych i jego wyspecjalizowanym gremiom służącym negocjacjom lub przygotowaniu negocjacji (gremia deliberacyjne) rozbrojeniowych, jak Konferencja Rozbrojeniowa, Komisja Rozbrojeniowa oraz I Komitet Zgromadzenia Ogólnego NZ. W szczególny sposób – ze względu na konieczność jak najlepszego przygotowania słuchaczy do części praktycznej warsztatów – zostaną omówione zasady proceduralne, sposób działania Sekretariatu i delegacji oraz przykłady ważniejszych przedsięwzięć (rezolucji) w I Komitecie ZO NZ.

Negocjacje w dyplomacji wielostronnej – abstrakt

Ambasador dr Zdzisław Rapacki
Dyplomacja wielostronna jest fragmentem polityki zagranicznej państwa wobec grupy państw; na forum konferencji lub organizacji międzynarodowej. Jej celem jest rozwiązywanie w drodze dyplomatycznej problemów międzynarodowych. Jest procesem niezwykle dynamicznym, który przybiera bardzo różne formy. Może mieć wymiar uniwersalny, globalny lub  regionalny.

W dyplomacji wielostronnej (analogicznie jak w stosunkach dwustronnych) problemy są rozwiązywane w drodze negocjacji. Im więcej państw uczestniczy w rozmowach, tym trudniej jest osiągnąć kompromis. Partykularne cele i interesy stron często czynią konsensus lub wypracowanie pożądanego celu niezwykle trudnym zadaniem. Rozwiązanie problemu, na który wyrażą zgodę wszyscy zainteresowani uczestnicy wymaga żmudnych konsultacji i rozmów, spotkań nieformalnych, „poza protokołem”. Ich celem jest znalezienie wspólnego stanowiska, które mogą zaakceptować wszyscy partnerzy.

Zaczynamy

Warsztaty negocjacyjne organizowane przez Wydział Cybernetyki, Instytut Organizacji i Zarządzania dla doktorantów i studentów drugiego stopnia, będą symulacją negocjacji wielostronnych, prowadzonych na forach rozbrojeniowych w systemie Narodów Zjednoczonych. Pierwszego dnia uczestnikom zostanie przekazana wiedza na temat technik, organizacji oraz przedmiotu wielostronnych rokowań rozbrojeniowych,a także przedstawiony scenariusz i przydzielone role w praktycznej części warsztatów. Drugiego dnia uczestnicy wcielą się w role delegacji państw i będą mieli za zadanie wynegocjować tekst rezolucji i Komitetu Zgromadzenia Ogólnego NZ, a następnie podjąć działanie (głosowanie, przyjęcie lub odrzucenie projektu).